pngwing.com (11)

Nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat

Nyerj Ferrari élményautózást saját sofőrrel a Karácsonyfa Fesztivál által

 A jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Új Udvar Kft. (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. , Cg.: 01 09 562226; adószáma: 12175882-2-41) által kezelt 365 Oldtimer Kiállítás Facebook (https://www.facebook.com/365oldtimer) és a 365 Oldtimer Kiállítás Instagram (https://www.instagram.com/365oldtimerexhibition) oldalakon meghirdetett „Nyerj Ferrari élményautózást saját sofőrrel a Karácsonyfa Fesztivál által” nyereményjátékra (a továbbiakban: Nyereményjáték) az alábbi feltételekkel.

A Nyereményjáték kiírója és lebonyolítója az Új Udvar Kft.

A Nyereményjátékra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Nyereményjátékra történő részvételnek feltétele a Facebook és az Instagram regisztráció léte, azaz a Facebook és az Instagram felhasználási és adatkezelési feltételeinek elfogadása.

 1. A Nyereményjátékon résztvevő személyek

A Nyereményjátékon részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Nyereményjátékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a nyereményjáték tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az Új Udvar Kft. nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Nyereményjátékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A nyereményjáték leírása

#reklám Nyerj Ferrari élményautózást saját sofőrrel

Gyere el az ingyenes KARÁCSONYFA FESZTIVÁLRA! Készíts egy fotót, melyen az 55 egyedileg feldíszített karácsonyfa közül legalább egy látható és tedd ki a saját oldaladra, jelöld meg rajta a 365 Oldtimer Exhibion-t (@), írd a képhez, hogy „Szeretnék Ferrari élményautózást nyerni saját sofőrrel a Karácsonyfa Fesztivál által” és használd a #karacsonyfafesztivalt.

Ha mindezt megtetted te lehetsz az 5 szerencsés nyertes egyike, aki családi belépőt nyer a 365 Oldtimer Kiállításra, fotózkodhatsz a bejáratnál álló Ferrarival, majd májusban Ferrari élményvezetést nyerhetsz saját sofőrrel. A játék 2024. január 15-ig tart, január 17-én lesz a sorsolás.

 

Kihirdetés: 2023. 12. 15.

Feltöltés ideje: 2023. 12. 15. – 2024.01. 15. éjfélig

Eredményhirdetés: 2024. 01. 19.

Aki ellátogat a Karácsonyfa Fesztiválra, készít egy fotót legalább egy fáról és kiteszi a saját oldalára a fotóját, megjelöli rajta a @365OldtimerExhibition-t, a kép alá odaírja, hogy „Szeretnék Ferrari élményautózást nyerni saját sofőrrel a Karácsonyfa Fesztivál által” és használja a #karacsonyfafesztival -t, azok közül elektronikus, online, véletlenszerű sorsoló alkalmazással fogjuk kisorsolni az 5 nyertest. .

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Új Udvar Kft-vel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden az Új Udvar Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni, és az Új Udvar Kft-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Új Udvar Kft-nek a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. A Nyereményjáték időtartama

2023.12.15. napjától – 2024.01.15. napján éjfélig.

A Nyereményjátékban részt venni, a nyereményjáték első napjától a nyereményjáték utolsó napján éjfélig lehetséges. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett kommentek érvénytelenek.

A Nyereményjáték időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

 1. Jelentkezés a Nyereményjátékra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok kommentjei kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Nyereményjáték részvételi feltételei:

 • a Nyereményjáték feltételeinek mindenben eleget tevés, tehát a
 • saját oldalra való postolás
 • a 365 Oldtimer Exhibition megjelölése (@)
 • a képhez kiírva, a következő: Szeretnék Ferrari élményautózást nyerni saját sofőrrel a Karácsonyfa Fesztivál által
 • #karacsonyfafesztival használata
 • Facebook vagy Instagramprofil megléte;
 • az Instagram és a Facebook felületén összesen 5 nyertes kerül kiválasztásra, mindannyian 1 családi, április 30-ig, bármely napra érvényes napi belépőjegyet kapnak a 365 Oldtimer Kiállításara, emellé egy alkalommal fotózkodhatnak a bejáratnál álló Ferrarival, majd májusban Ferrari élményvezetést nyernek saját sofőrrel.
 • a nyerteseket elektronikus úton, privát üzenetben értesítjük a nyeremény átvételéről

A Nyereményjátékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt az Új Udvar Kft-nek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A nyereményjátékhoz történő csatlakozás a nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 1. Nyeremény

Az Új Udvar Kft. összesen 5 családi, április 30-ig, bármely napra érvényes napi belépőjegyet biztosít a 365 Oldtimer Kiállításara, továbbá egyszeri fotózkodási lehetőséget a bejáratnál álló Ferrariban, majd májusban Ferrari élményvezetést nyernek saját sofőrrel.

Az 5 nyertes, a random.org nevezetű sorsoló applikációval kerülnek kisorsolásra. A nyertesek a kiválasztás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján a nyereményre jogosult Pályázók.

Amennyiben a nyertesek cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertesek cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A nyeremény pénzre át nem váltható.

Az Új Udvar Kft. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Nyereményjátékon nem oszt ki.

 1. A nyereményjáték elbírálása, a nyertesek kiválasztása

A fotózást követően a képet és az adott szöveget kihelyező, a kiállítást megjelölő, a #karácsonyifesztivált használó a random.org megnevezésű sorsoló alkalmazással kerülnek kisorsolásra a nyertesek, összesen öt. (A nyertesek kiválasztása véletlenszerű módon történik egy erre alkalmas algoritmusa alapján.)

Pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményét a megadott határidőn belül, az esemény időtartama alatt nem használja fel, az Új Udvar Kft. nem vállal további felelősséget.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a kiválasztás után a személyes adatai kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket – annak megfelelően, hogy hol játszott – a Facebookon vagy az Instagramon keresztül, kommentben, illetve privát üzenetben kerülnek értesítésre.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a Facebookon vagy az Instagramon – annak megfelelően, hogy hol játszott – a privát üzenet küldésének a lehetősége és annak megválaszolása a sorsolást követő 3 napon belül. Ezen időpont elmulasztása a nyeremény átvételére való jogosultság megszűnését jelenti.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni az Új Udvar Kft-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. A nyeremény kézbesítése elektronikus úton történik, a Facebook vagy Instagram oldalán keresztül privát üzenetben. Pályázó a nyereményét személyesen veheti át, a 365 Oldtimer Kiállítás recepcióján (1036 Budapest, Bécsi út 38-44. I. emelet). Amennyiben az elektronikus üzenetre a válasz meghiúsul, a nyeremény más módon nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az Új Udvar Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés

Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

A fentiekben megjelölt 2 jogszabály mellett a személyes adatok kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

– a Pályázók önkéntes hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulás az info@365oldtimermuseum.com e-mail címre küldött elektronikus levelében, az Új Udvar Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 38-44. postacímre küldött levelében bármikor visszavonható, valamint:

– az adatkezelő jogos érdeke, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az info@365oldtimermuseum.com e-mail címre küldött levelében, az Új Udvar Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 38-44. postacímre küldött levelében.

A nyertesek személyes adatainak címzettjei:

 1. a) a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
 2. b) a Társaság pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, valamint
 3. c) a Társaság adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama a nyeremények elküldését követő 10 munkanap.

A Pályázók a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik az Új Udvar Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek és azokat az Új Udvar Kft. – a nyeremények elektronikus postázása céljából – kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyertesek név és e-mail cím adatait a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertesek nevét az elbírálást követően a 365 Oldtimer Kiállítás Facebook (https://www.facebook.com/365oldtimer) és 365 Oldtimer Kiállítás Instagram (https://www.instagram.com/365oldtimerexhibition) oldalak kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegyék;

Az Új Udvar Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Új Udvar Kft. adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért, értesítési, vagy szállítási késedelemért, internet hálózat hiányosságért az Új Udvar Kft. nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Új Udvar Kft-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

Az Új Udvar Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Facebook vagy az Instagram esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, az Új Udvar Kft-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az Új Udvar Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Az Új Udvar Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Új Udvar Kft-vel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden az Új Udvar Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni, és az Új Udvar Kft-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Új Udvar Kft-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

Az Új Udvar Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 5 napig elérhető.

Budapest, 2023.12.13.

Iratkozz fel hírlevelünkre

Add meg az e-mail címed és kattints az alábbi gombra, hogy különleges akciókat és prémium ajánlatokat kaphass

PARTNEREINK